ผลแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผู้ตอบ จำนวนผู้ตอบ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจ ไม่พอใจ พอใจ ไม่พอใจ พอใจ ไม่พอใจ
ประชาชน 3 3 0 3 0 3 0
นิสิตนักศึกษา 1 1 0 1 0 1 0
เจ้าหน้าที่รัฐ 1 1 0 1 0 1 0
รวม