เลือกปี

  รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนการดาวน์โหลดจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนการดาวน์โหลด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวนผู้เข้าชม 8,6768,47311,26311,39413,87813,64915,30915,22912,6398,9947,9737,727135,204
จำนวนการดาวน์โหลด 9,4228,93612,42112,90918,96418,83320,83423,37421,34015,67011,0608,133181,896