เลือกปี

  รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนการดาวน์โหลดจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนการดาวน์โหลด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวนผู้เข้าชม 8,6768,47311,2638,5688,6248,70910,2759,4648,6618,9947,9737,727107,407
จำนวนการดาวน์โหลด 9,4228,93612,4217,2888,2858,55510,78411,74612,55215,67011,0608,133124,852