เลือกปี

  รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนการดาวน์โหลดจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนการดาวน์โหลด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวนผู้เข้าชม 2,9892,3373,4652,6262,2362,0252,1322,5153,8263,7312,7832,85633,521
จำนวนการดาวน์โหลด 1,3401,1641,7001,1391,2491,0951,4651,7784,7616,7762,4741,28226,223