เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ผลการรับรองหลักสูตร 158 157 23 0 0 157 0
ผลการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรฯ 0 0 0 0 0 0 0
ผลการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ 1 0 0 0 0 0 0
การพิจารณามอบเครื่องหมายมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0
(2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 1 1 0 0 0 1
นโยบายของรัฐมนตรี 0 0 0 0 0 0 0
นโยบายของกรม 0 0 0 0 0 0 0
(3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนยุทธศาสตร์ของกรม 22 17 25 0 7 10 0
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 166 166 0 0 0 166 0
แผนงานโครงการประจำปี ตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ 95 107 43 2 13 85 7
(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ 30 39 14 9 0 21 9
คู่มือการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 1 0 0 0 0 0 0
คู่มือการขอเครื่องหมายมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0
(5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 8 4 1 0 7 0
(7)มติ ค ร ม มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ 39 39 0 0 0 39 0
มติ กพรพช. 1 1 0 0 0 1 0
(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2,200 2,208 117 2 48 2,152 6
ประกาศประกวดราคา สอบราคา 28 24 14 0 1 22 1
รวม 2,746 2,767 241 14 69 2,660 24