เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ผลการรับรองหลักสูตร 158 157 23 0 0 157 0
ผลการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรฯ 0 0 0 0 0 0 0
ผลการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ 1 0 0 0 0 0 0
การพิจารณามอบเครื่องหมายมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0
(2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 1 1 0 0 0 1
นโยบายของรัฐมนตรี 0 0 0 0 0 0 0
นโยบายของกรม 0 0 0 0 0 0 0
(3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนยุทธศาสตร์ของกรม 23 17 25 0 7 10 0
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 166 166 0 0 0 166 0
แผนงานโครงการประจำปี ตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ 82 95 54 2 13 73 7
(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ 31 40 17 9 0 22 9
คู่มือการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 1 0 0 0 0 0 0
คู่มือการขอเครื่องหมายมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0
(5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 8 4 1 0 7 0
(7)มติ ค ร ม มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ 38 38 0 0 0 38 0
มติ กพรพช. 1 1 0 0 0 1 0
(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2,212 2,221 131 2 53 2,160 6
ประกาศประกวดราคา สอบราคา 28 24 14 0 1 22 1
รวม 2,746 2,768 269 14 74 2,656 24