เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ผลการรับรองหลักสูตร 195 192 11 0 0 192 0
ผลการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรฯ 0 0 0 0 0 0 0
ผลการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ 0 0 0 0 0 0 0
การพิจารณามอบเครื่องหมายมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0
(2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0
นโยบายของรัฐมนตรี 0 0 0 0 0 0 0
นโยบายของกรม 0 0 0 0 0 0 0
(3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนยุทธศาสตร์ของกรม 12 11 11 0 5 6 0
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 194 193 0 0 0 193 0
แผนงานโครงการประจำปี ตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ 84 98 24 2 13 80 3
(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ 29 39 14 9 0 21 9
คู่มือการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 1 0 0 0 0 0 0
คู่มือการขอเครื่องหมายมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0
(5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 9 12 0 0 9 0
(7)มติ ค ร ม มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ 43 43 0 0 0 43 0
มติ กพรพช. 1 1 0 0 0 1 0
(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2,375 2,431 23 2 27 2,401 1
ประกาศประกวดราคา สอบราคา 8 5 4 0 1 4 0
รวม 2,947 3,022 100 13 46 2,950 13