เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน ของกรม หรือ ของหน่วยงาน 49,609 16,485 11,245 552 99 12,518 3,314
(2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 14 14 0 0 0 14 0
(3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ตั้ง การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม 55 55 2 1 0 54 0
(4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน พรบ. 428 509 49 4 0 505 0
(5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 81 81 6 0 0 78 3
รวม 50,187 17,144 11,302 557 99 13,169 3,317