เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน ของกรม หรือ ของหน่วยงาน 29,485 6,556 5,229 448 67 3,747 2,278
(2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 14 14 0 0 0 14 0
(3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ตั้ง การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม 61 61 2 1 0 60 0
(4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน พรบ. 446 519 44 4 0 515 0
(5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 81 82 12 0 0 77 5
รวม 30,087 7,232 5,287 453 67 4,413 2,283