เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน ของกรม หรือ ของหน่วยงาน 56,394 19,569 14,103 569 108 15,365 3,525
(2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 14 14 0 0 0 14 0
(3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ตั้ง การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม 55 55 3 1 0 54 0
(4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน พรบ. 423 504 49 4 0 500 0
(5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 82 82 8 0 0 79 3
รวม 56,968 20,224 14,164 574 108 16,012 3,528