เลือกปี เลือกเดือน

  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7หมวด ประเภทเอกสาร จำนวน ชนิดไฟล์
ข่าว ไฟล์ ขนาด Gb
(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน ของกรม หรือ ของหน่วยงาน 52,417 17,608 12,315 560 105 13,554 3,387
(2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 14 14 0 0 0 14 0
(3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ตั้ง การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม 54 54 18 1 0 53 0
(4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน พรบ. 428 509 49 4 0 505 0
(5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 81 81 6 0 0 78 3
รวม 52,994 18,266 12,388 565 105 14,204 3,390