ข่าวสารตามมาตรา(9) (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 24 รายการ 3 หน้า«Previous2Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   แนวทางประเมินผลพนักงานราชการ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 02/06/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  12   รายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2559   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 09/05/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  13   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 24/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  14   หนังสือรับรอง การเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกกยระดับฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 20/09/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  15   หนังสือรับรอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 19/09/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  16   หนังสือรับรอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 23/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  17   หนังสือรับรองการเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 21/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  18   หนังสือรับรอง การเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 31/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  19   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/11/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  20   คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   สำนักงานเลขานุการกรม 05/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีทั้งหมด 24 รายการ 3 หน้า«Previous2Next»