ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 278 รายการ 28 หน้าFirst«Previous7Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   สรุปผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 29/11/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  62   แผนและผลการฝึกปี ๒๕๕๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  63   กรอบเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานและสัดส่วนการปฏิบัติราชการตามกรอบเป้าหมายที่ได้รับ (ฉบับร่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  64   แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  65   โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกินอาเซียน (ASEAN Economic Community)   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  66   ขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนากำลังคนในระดับชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  67   กำหนดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบรับรองความสามารถภายใต้โครงการจัดทำยุทธ์ศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศไทยอันเนื่องมาจากผลการประชุมวิชารนานาชาติในกรอบทุนมนุษย์และผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  68   ขออนุมัติจัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบรับรองความสามารถภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศไทย อันเนื่องมาจากผลการประชุมวิชาการนานาชาติในกรอบทุนมนุษย์และผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  69   ขออนุมัติจัดประชุมระบบรับรองความสามารถภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศไทย อันเนื่องมาจากผลการประชุมวิชาการนานาชาติในกรอบทุนมนุษย์และผลิตภาแรงงาน   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  70   โครงการสัมมนาการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 278 รายการ 28 หน้าFirst«Previous7Next»Last