ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) / โดย สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17/04/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  52   แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17/04/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  53   รายงานประจำปี ๒๕๕๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน = ANNUAL REPORT ๒๐๑๐   กองแผนงานและสารสนเทศ 08/03/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  54   แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 20/02/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  55   แผนการฝึกอบรมด้านการบริหาร/จัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.ลพบุรี) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 20/02/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  56   ผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งปี แยกกลุ่ม/ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วันที่ .... ตุลาคม ๒๕๕๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/11/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  57   แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาร ๒๕๕๕ จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/11/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  58   แผนงานและผลการปฎิบัติงานพัมนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 29/11/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  59   สรุปผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 29/11/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  60   แผนและผลการฝึกปี ๒๕๕๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous6Next»Last