ข่าวสารตามมาตรา(9) (7)มติ ค ร ม
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 44 รายการ 5 หน้า«Previous3Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  22   คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2551   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  23   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  24   ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  25   ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด สัดส่วนของลูกจ้าง   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  26   ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  27   ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  28   ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  29   ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  30   ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
มีทั้งหมด 44 รายการ 5 หน้า«Previous3Next»