ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๓๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเช่าอินเตอร์เน็ต (สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  52   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๓๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรัปรุงห้องทดสอบมาตรฐานและห้องผสมสี (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  53   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  54   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๓๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  55   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๓๘/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  56   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔)   กลุ่มกฎหมาย 19/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  57   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 18/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  58   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 17/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  59   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 05/09/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  60   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐษนฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 05/09/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous6Next»Last