ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous44Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  431   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  432   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาติ การออกใบอนุญาติ การพักใช้ใบอนุญาติ และการเพิกถอนใบอนุญาติ   กลุ่มกฎหมาย 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  433   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  434   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชะบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเข้าทำงาน   กลุ่มกฎหมาย 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  435   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายฯ   กลุ่มกฎหมาย 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  436   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2538   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  437   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2540   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  438   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  439   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2540   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  440   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2537   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous44Next»Last