ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous15Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  141   การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  142   เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  143   แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด2564 ของจังหวัดอุทัยธานี ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  144   ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  145   มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  146   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  147   แต่งตั้งตณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  148   ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์   กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  149   ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2564   กองบริหารการคลัง 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  150   คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous15Next»Last