ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous13Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  121   คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนส่วเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  122   คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  123   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  124   ประกาศ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  125   การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 1/2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  126   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำตัวอักษรตัวลอยข้อความประชาสัมพันธ์ Display โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  127   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้รับงบประมาณจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ ( NEW normal) จำนวน 20,970,000 บาท(ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 13/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  128   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและอาคารโรงฝึกงานสาขาเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 12/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  129   ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2564   กองบริหารการคลัง 11/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  130   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 11/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous13Next»Last